تیم ما
آقای اویس اتباعی
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
Tel: +971 42947461
آقای شیو رادهور
مدیر گروه و قراردادها
Tel: +971 42947461
خانم نیلوفر نیکنژاد
مدیر دفتر دبی
Tel: +971 42947461
بخش قراردادها
Tel: +971 42947461
بخش حسابداری
Tel: +971 42947461
بخش ویزا
Tel: +971 42947461
خش رزرواسیون
Tel: +971 42947461
بخش تور و ترانسفر
Tel: +971 42947461